Biên bản - Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty cổ phần Group Bắc Việt về việc thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021, điều chỉnh KHKD năm 2021 và chuyển nhượng cổ phần công ty cổ phần công nghệ Bắc Việt trong năm 2021

27/10/2021 09:05 +07 - Lượt xem: 32383

Biên bản - Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty cổ phần Group Bắc Việt về việc thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021, điều chỉnh KHKD năm 2021 và chuyển nhượng cổ phần công ty cổ phần công nghệ Bắc Việt trong năm 2021.

Biên bản – Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty cổ phần Group Bắc Việt về việc thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021, điều chỉnh KHKD năm 2021 và chuyển nhượng cổ phần công ty cổ phần công nghệ Bắc Việt trong năm 2021.

Thông tin xem thêm tại đây

 
Bài xem nhiều