Thông báo và tài liệu; Quy chế làm việc HĐQT BVG; Báo cáo Ban kiểm soát BVG

18/03/2023 16:18 +07 - Lượt xem: 8284

Thông báo và tài liệu tổ chức họp đại hội cổ đông thường niên năm 2023.
Chương trình họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Quy chế làm việc đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Báo cáo của HĐQT, TGĐ tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 & kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022, Tờ trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 BVG
Dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 BVG

Thông báo và tài liệu tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Xem thêm thông tin tại đây

 
Bài xem nhiều